18 december 2014

 

o-antifonen

 

Eerste lezing uit de profeet Jeremia 23, 5-8

“Geloof Mij, de tijd komt – zo spreekt de Heer – dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. Dit is de naam die men hem geeft: God de Heer, onze gerechtigheid. Eens komt de tijd – zo spreekt de Heer – dat men niet meer zegt: Zowaar God leeft, die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid,  maar: Zowaar God leeft, die de nakomelingen van Israël heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven. Op hun eigen grond zullen zij weer wonen.”

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 1, 18-24

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak:”Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuel geven.”Dat is in vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.

 

Overweging

Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had (Matteüs 1,24)

Denk u eens in hoezeer Jozef in de war geweest zal zijn toen hij erachter kwam dat Maria zwanger was! Hij zat danig met zichzelf in de knoop … enerzijds wilde hij haar niet tot vrouw nemen maar hij wilde haar ook niet openlijk aanklagen wegens overspel. Maar God kwam tussenbeide en via een engel liet Hij Jozef weten dat hij niet bang moest zijn om Maria tot vrouw te nemen, aangezien God bezig was een goddelijk plan in haar uit te werken. Net als Maria bij de aankondiging, werd ook Jozef uitgenodigd deel uit te maken van Gods verrassende reddingsplan. 

Matteüs vermeldt geen enkel van de woorden die Jozef gaf als antwoord op de engel. Het enige wat we zien is zijn eenvoudige gehoorzaamheid. Door te besluiten Maria bij zich in huis te nemen, laat hij eenzelfde mate van geloof zien als Maria toen ze tegen de engel zei: “laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt” (Lucas 1,38). 

Jozef aanvaardde de verantwoordelijkheid om het kind een naam te geven (Matteüs 1,21; 25), een daad waardoor hij de wettige vader van Jezus werd. Hoewel Hij was ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit een maagd, was Jezus het kind van Jozef. Deze nederige, gelovige timmerman aanvaardde ten volle zijn rol als voogd en leermeester, vader en gids van de eeuwige Zoon van God.

Over een week is het al Kerstmis. Dan zullen we onze ogen richten op het goddelijk kind en zijn heilige moeder. We horen verhalen over engelenkoren, verbaasde herders en wijzen uit een ver land. Maar laten we, te midden van de wondere schoonheid van deze verhalen, niet zomaar voorbij gaan aan degene die het allemaal mogelijk maakte. Zonder Jozef zou Maria een verstotene geweest zijn en zou Jezus niet het recht gehad hebben als een rabbi te kunnen optreden. Zonder Jozef zouden de Maagd en haar kind bedreigd zijn, blootgesteld aan laster en kritiek. En het belangrijkste: zonder Jozef had Maria’s kind een o zo belangrijk beeld van zijn hemelse Vader moeten missen – een beeld van loyaliteit, rechtvaardigheid, trouw en liefde. 

We hebben zoveel te danken aan de H. Jozef! Laten we doen als Jezus en deze rechtvaardige man aanvaarden als onze eigen voogd, beschermer, vaderfiguur, leermeester en toonbeeld van heiligheid. Het is een goede keuze om ons te spiegelen aan zijn voorbeeld en hem te vragen om zijn bemiddeling. Hij, die onze Verlosser heeft gevormd, kan ook bijdragen aan onze vorming!

Gebed

Dank U, Jezus, voor het getuigenis van de H. Jozef. 
Maak me door Uw Geest even trouw en net zo vol vertrouwen als hij!

 

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond