2 december 2014

 

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 11, 1-10

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en hij zal uitstralen deze vreze des Heren. Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak doen op basis van geruchten. De kleine luiden zal hij recht verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde, maar de uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn mond, de boosdoener doden met de adem van zijn lippen. De rechtvaardigheid zal hem dienen tot gordel om het middel, de onkreukbaarheid tot band om de lenden. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang! Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad op heel mijn heilige berg, maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als banier voor de volken: alle naties zullen naar hem toestromen. En zijn troon zal luisterrijk zijn!

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 10, 21-24

In die tijd jubelde Jezus het uit, vervuld van de heilige Geest, en Hij sprak: "Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader; en wie de Vader is tenzij de Zoon en aan wie de Zoon Hem wil openbaren." Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en Hij zei tot hen: "Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u: Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij hoort maar ze hebben het niet gehoord."

 

Overweging

Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. (Lucas 10,23)

De hele geschiedenis door heeft God steeds de trotsen afgewezen en de nederigen verwelkomd. Zij die leren vertrouwen op zijn genade kunnen daarvan getuigen. Zij weten allemaal dat er geen groter geluk is dan een persoonlijke relatie met de God van de hele schepping. Ze weten dat er geen groter voorrecht is dan te weten dat deze almachtige, eeuwige God ook een liefdevolle Vader is.

Deze belofte vormt de kern van de evangelielezing van vandaag. Zij die nederig en vol vertrouwen tot God komen krijgen een relatie met Hem die veel intiemer is dan welke andere relatie die ze ooit gehad hebben.

Kijk eens naar de apostelen, die door Jezus nota bene met kinderen vergeleken werden. De een was een politieke activist, de ander een door de wol geverfde belastingpachter en weer anderen onbehouwen vissers. Dat was echt geen naïef stelletje! Toch leerden deze wereldwijze mannen hoe ze op God konden vertrouwen op de manier waarop kinderen instinctief hun ouders vertrouwen. Hun hart werd milder toen ze een nieuwe argeloosheid en openheid naar God en naar elkaar leerden.

Net als de apostelen hebben de meesten van ons genoeg teleurstellingen meegemaakt en zijn we al zo vaak bedrogen uitgekomen dat we op onze hoede zijn en niet zomaar mensen vertrouwen – laat staan een verre God. Maar onze Hemelse Vader vraagt ons steeds opnieuw dat we bij Hem komen, gewoon zoals we zijn. Hij wil dat we eerlijk zijn, Hem gewoon vertellen wie we zijn en wat we van het leven verwachten. Hij wil dat we weten dat zijn liefde voor ons onwrikbaar is, wat we ook zeggen.

Neem vandaag wat tijd om uw hemelse Vader te vertellen over uw angsten, uw worstelingen, uw zorgen en uw zonden – zelfs die welke u nog niet los wilt laten. Hij weet ermee om te gaan. En wat het belangrijkste is, zeg Hem dat u van Hem houdt zoals een kind van zijn of haar vader of moeder houdt. U zult verbaasd zijn hoe troostrijk en bemoedigend uw Vader kan zijn. Dan zult u, als Kerstmis aanbreekt, de menswording van de Zoon niet alleen zien als een historische gebeurtenis. U zult de grootste gave vieren die uw Vader u ooit gegeven heeft!

Gebed

Vader, ik hoef niets voor U te verbergen. Ik wil vandaag naar U toe komen als een kind. Maak me alstublieft gelijk uw Zoon. Amen.

 

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond