9 december 2014

 

Eerste lezing uit de profeet Jesaja  40, 1-11

“Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God - , spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,  dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.” Een stem roept: “Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal daarvan getuige zijn: de mond des Heren heeft het gezegd! " Een stem spreekt: "Roep!" En ik vraag: "Wat moet ik roepen?" "Alle vlees is als gras, en al zijn glorie als een bloem op het veld: het gras verdort, de bloem verwelkt zodra een hete wind erover blaast: het gras zijn de mensen! Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand!"
"Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant!  Verkondig het luide, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda: Uw God is op komst! Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden."

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 18, 12-14

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Wat dunkt u? Wanneer een man honderd schapen heeft en één daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de negenennegentig in de bergen alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde? En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar ik zeg u, dan zal bij over dat ene meer verheugd zijn dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren. Zo ook wil uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat."

 

Overweging

. . . zal hij dan niet . . . het verdwaalde schaap gaan zoeken? (Matteüs 18,12)

Schaapherder-zijn in de tijd van Jezus was niet maar een beetje rondhangen bij je schapen met een herdersstaf in de hand. De herder was bereid zichzelf in gevaar te brengen, met name als hij op zoek ging naar een verdwaald schaap. Hij was helemaal alleen op het veld en in de bergen, blootgesteld aan de elementen. Hij kon uitgehongerde wolven tegenkomen of gewapende dieven. Een huurling zou er mogelijk al bij het eerste teken van gevaar vandoor gaan, maar de herder van een familiekudde riskeerde zijn leven – zelfs al ging het maar om maar één schaap terug te halen!

Jezus zegt dat Hij de goede herder is die zijn leven aflegt voor zijn schapen (Johannes 10,14-15). Hij kwam vanuit de heerlijkheid van de hemel om ons te zoeken en thuis te brengen. En het was een heel gevaarlijke tocht bovendien! Direct al kreeg Hij te maken met Herodes’ moordzuchtige achtervolgingswaan. En aan het eind van zijn leven werd Hij door Judas verraden en streed Hij een gruwelijke doodstrijd aan het kruis. Jezus ging het gevaar niet uit de weg en doorstond de zwaarste beproevingen. Hij bleef trouw aan zijn roeping, Hij klaagde nooit. Hij deed het allemaal uit liefde voor u – uit liefde voor jou!

In zijn eerste preek als paus zei Benedictus XVI tegen ons: ‘De mensheid – ieder van ons – is als het verloren schaap in de woestijn dat de weg kwijt is. De Zoon van God kan dit niet laten gebeuren, Hij kan de mensheid niet in zo’n miserabele toestand achterlaten. Hij laat de heerlijkheid van de hemel achter zich om op zoek te gaan naar het verloren schaap. Hij heeft er alles voor over – ja tot en met zijn gang naar het kruis - om het weer in zijn armen te sluiten. Hij neemt het verloren schaap op zijn schouders, Hij draagt ons, de mensheid, op zijn schouders.’ In het kruis neemt hij ons met al onze fouten en gebreken op zijn schouders … 

Elke dag gaat uw Schepper op zoek naar u omdat u voor Hem zo kostbaar bent. Elke dag wil Hij u leiden en beschermen. Elke dag wil Hij uw gids zijn en u de weg wijzen die u moet gaan. U bent zo belangrijk voor Hem dat Hij niet zal ophouden u te helpen totdat u veilig met Hem in de hemel bent.

Verheug u daarom vandaag in uw redding. Breng uw gebedstijd vandaag door met het danken en prijzen van uw Goede Herder dat Hij zijn leven voor u heeft afgelegd. Het was niet gemakkelijk – maar u bent het waard!

Gebed

Jezus, hoe kunt U zoveel van me houden? Dank U dat U uw hemelse troon hebt verlaten om mij te vinden en me terug naar huis te dragen! Amen.

 

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond