11 december 2014

 

Eerste lezing uit de profeet Jesaja  41, 13-20

Zo spreekt de Heer: "ik ben de Heer, uw God, die u bij uw rechterhand heeft genomen en die tot u zegt: Wees maar niet bang; Ik help u. Wees maar niet bang, wormpje Jakob, klein volk Israël! Ikzelf ben uw helper, zegt de Heer, Ik ben uw verlosser, de Heilige van Israël. Ik maak van u een dorsslee, nieuw en goed geslepen, met scherpe tanden. Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, heuvels tot kaf maken; gij werpt ze omhoog; de wind draagt ze mee, de storm verstrooit ze. Gij zelf echter, gij verblijdt u in de Heer en prijst uzelf om de Heilige van Israël. De armen en de behoeftigen zoeken naar water en het is er niet; hun tong is verdroogd van de dorst. Ik, de Heer, Ik verhoor hen, Ik, de God van Israël, Ik verlaat hen niet! Op de kale gronden doe Ik rivieren ontspringen en bronnen in de rotskloven. Van de woestijn maak Ik een waterland, van de dorstige bodem en bronnengebied. In de woestijn laat Ik ceders groeien, acacia’s, mirten en oleasters. In het dorre land zet Ik cipressen neer en essen en palmen, een menigte bomen. Dan zullen zij zien en erkennen, volledig verstaan en begrijpen, dat de hand van de Heer dat gedaan heeft, dat Israëls Heilige dat heeft geschapen.” Zo spreekt de almachtige God.

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11, 11-15

In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij. Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan, en geweldenaars maken het buit. Want al de profeten en de Wet, tot aan Johannes, hebben het slechts voorspeld; maar als gij het van Mij wilt aannemen: Deze is de Elia die zou komen. Wie oren heeft, hij luistere!” 

 

Overweging

.....maar als gij het van Mij wilt aannemen: Deze is de Elia die zou komen. (Matteüs 11,14)

Op het eerste gezicht zou u geneigd kunnen zijn dit vers over te slaan, en misschien om een goede reden. Hoe kan Johannes de Doper Elia zijn, zeker als Elia nog moest “komen”? We weten dat hij niet echt de oude profeet Elia kan zijn, want deze werd opgenomen in de hemel en de Bijbel zegt dat hij terug zal komen vlak “voordat de dag van de HEER komt” (2 Koningen 2,12; Maleachi 3,23). Elia zal worden gestuurd om de volken voor te bereiden op het einde der tijden wanneer God komt om een nieuw tijdperk te beginnen van gerechtigheid en vrede.

Toch wordt Johannes om een goede reden met Elia vergeleken. Johannes kwam in “de geest en de kracht van Elia” omdat hij evenals Elia was geroepen om de mensen wakker te schudden (Lucas 1,17). Hij was een prediker met een duidelijke boodschap die er geen doekjes om wond: Bekeer u en bereid u voor op het koninkrijk! En als zij zich op dit koninkrijk wilden voorbereiden, moesten ze hun leven onder de loep nemen. Johannes wilde niet dat zij het heil dat Jezus hun kwam brengen zouden missen.

De hele Advent zal er van ons worden gevraagd dat we ons leven onder ogen zien. Maar vandaag herinnert God ons eraan dat onze voorbereidingen niet maar alleen te maken hebben met Jezus’ eerste komst. Ze zijn ook bedoeld voor zijn terugkeer in heerlijkheid. De blijde boodschap van dit komende kerstfeest vormt maar een flauwe afspiegeling van wat we in de toekomst zullen meemaken als we ons hart erop instellen. We kennen de dag of het uur niet waarop Jezus terugkomt, maar we kunnen ons best doen om “onbevlekt en onberispelijk te worden aangetroffen” (2 Petrus 3,14). 

Hoe zou het zijn als u Jezus vandaag zou ontmoeten? Stel u Hem voor terwijl Hij met een intens liefdevolle blik naar u kijkt. Hij kan uw hele leven overzien tot op dit moment. Zijn er gedachten, ideeën of daden waar u spijt van hebt? Is er iets dat u helaas hebt nagelaten? En wat het belangrijkste is: kunt u de liefde aanvaarden die Hij op dit moment voor u heeft, ondanks uw verleden? Wees niet bang Hem alles te geven. In het licht van zijn volmaakte liefde kan Hij een compleet ander mens van u maken.

Gebed

Jezus, ik wil deze kerst met een zuiver hart voor U staan! Mag uw Geest me reinigen van alles wat me van U afhoudt. Heer, kom vlug!” Amen.

 

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond