10 december 2014

 

Eerste lezing uit de profeet Jesaja  40, 25-31

“Met wie wilt ge Mij vergelijken, met wie Mij gelijkstellen,” vraagt de Alheilige. “ Richt uw ogen naar boven en kijk eens goed; wie heeft dit alles geschapen? Wie laat de hemellichamen voltallig uittrekken, wie roept ze alle bij naam, is zo geweldig machtig en sterk dat niet één op het appèl ontbreekt? Hoe kunt gij dan zeggen, Jakob, hoe kunt gij beweren, Israël, dat uw wegen voor de Heer verborgen zijn, dat uw recht God zou ontgaan? Weet ge dan niet, hebt gij dan nooit gehoord, dat de Heer een eeuwige God is, en Schepper van heel het aardoppervlak, dat Hij niet moe wordt, geen uitputting kent, en dat zijn wijsheid ondoorgrondelijk is? Aan wie moe is, verleent Hij kracht, aan wie geen weerstand heeft, schenkt Hij overvloedige energie. Jonge mannen kunnen moe worden en uitgeput, kerels kunnen bezwijken, maar allen die op de Heer vertrouwen ontvangen nieuwe kracht, en slaan hun vleugels uit als adelaars: zij lopen, maar worden niet moe, zij rennen, maar raken niet uitgeput!" 

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11, 28-30

In die tijd nam Jezus het woord en sprak: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 

 

Overweging

Kom allen naar Mij toe (Matteüs 11,28)

Je verwacht een baby en je maakt je zorgen of je wel een goede moeder (of vader) kunt zijn… U bent al flink op leeftijd en woont ergens waar u zich niet thuis voelt, u voelt zich overbodig en alleen.. U heeft veel last van artritis of een andere ernstige aandoening …

Je hebt een drukke baan in het bedrijfsleven. Je probeert op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op je vakgebied om efficiënter te kunnen werken en goed in de markt te liggen. Maar vaak krijg je zoveel e-mail, voicemails, post, tweets, groepsmailtjes, podcasts en uitnodigingen om vrienden te worden op facebook dat je er bijna onder bezwijkt.

Je bent al bijna twee jaar werkloos. ’s Nachts lig je in bed te draaien en vraagt je af: “We zullen ons huis toch niet kwijtraken?” … U hebt een moeilijke beslissing genomen waardoor u wat vrienden bent kwijtgeraakt. Het was een goede beslissing en u hebt er geen spijt van. Maar het doet wel pijn als je vrienden verliest …

Zoveel sores, zoveel stress – we kunnen allemaal onze eigen varianten aan de lijst toevoegen. De mensen uit het evangelie van vandaag, die voor het eerst Jezus’ uitnodiging horen, kunnen dat ook. Als groep gaan ze gebukt onder het zware juk van godsdienstige plichtplegingen die ze opgelegd kregen door de Schriftgeleerden en farizeeën die van de wet van Mozes een ondraaglijke last hebben gemaakt. Ze leven ook onder de heerschappij van het Romeinse Rijk en moeten hun uiterste best doen om hun levensonderhoud bij elkaar te schrapen. En individueel gaan ze gebukt onder hun eigen persoonlijke portie lasten die ook wij maar al te goed kennen: ziekte, angst, zonde, schuld, moeizame relaties of verslavingen. 

Neem in uw verbeelding een paar minuten om u te vereenzelvigen met deze vermoeide, behoeftige menigte. Stel u voor dat u met uw eigen lasten tussen hen in staat. Zie de liefdevolle blik op het gezicht van Jezus terwijl Hij zijn blik op u richt.

“Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven” (Matteüs 11,28). U bent het tot wie Hij spreekt. Hij kent uw problemen en uw worstelingen, uw leed en uw stress. En Hij wil u rust en verlichting geven door u naar Zich toe te trekken. Daarvoor is Hij naar ons toe gekomen.

Kom daarom deze Advent vaak naar Jezus. Schakel uw mobieltje, computer en onrustige gedachten even uit. Richt een rustig plekje in waar u openhartig met Hem kunt spreken. Wees dan stil – en ontvang het kerstcadeau van Hemzelf. “

Gebed

Jezus, ik kom tot U. Mij geschiede naar uw woord,
ik wil mijn hart wijd openzetten voor U. Amen.

 

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond