7 december 2014
2e zondag van de advent

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 40, 1-5 + 9-11

Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: "Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa's een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn: de mond des Heren heeft het gezegd!" Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant: verkondig het luid, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda: "uw God is op komst! Zie, God de Heer komt met kracht, zijn  arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezen, de schapen met zachte hand geleiden."

 

Tweede lezing uit de Tweede brief van Petrus 3, 8-14

Dierbaren,
En ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is n dag als duizend jaren en duizend jaren als n dag. De Heer talmt niet met zijn belofte zoals sommige menen, maar Hij heeft geduld met u daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren gaat. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door vuur worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid, de komst verwachtend  en verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen zullen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met God.

 

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1, 1-8

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de zoon van God.
Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: "Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest."

 

Overweging

Troost, troost mijn volk (Jesaja 40,1)

Het volk Isral bevond zich in een crisis. Hun tempel in Jeruzalem was tot de grond toe afgebrand. Hun koning was gevangengenomen door koning Nebukadnessar van Babylon en het grootste deel van de bevolking was uit zijn huizen gehaald en als ballingen afgevoerd. Hun uitverkiezing als Gods heilige volk leek tenietgedaan en ze waren getraumatiseerd, angstig en wanhopig.

Dit was de trieste situatie waarin God zijn profeet opdracht gaf om troostende en liefdevolle woorden tot zijn volk te spreken. Wees niet bang! De Heer komt! Hij gaat jullie allemaal bijeenbrengen zoals een herder zijn schapen bijeenbrengt en Hij gaat jullie naar huis terugbrengen. Maak je dus klaar om Hem te verwelkomen want Hij komt om jullie te bevrijden.

Net zoals de Isralieten hebben we het allemaal nodig dat God ons troost en bemoediging schenkt. Leven in deze wereld brengt onherroepelijk droefheid, verdriet en spanning met zich mee. Dat kan zijn in de vorm van een ziekte, een verbroken relatie, werkloosheid of financile zorgen. 

Waar we ook mee te maken hebben, God wil ons troosten. Hij wil liefdevolle woorden spreken tot ons hart en zeggen dat Hij bij ons is. En bovendien wil Hij ons zeggen dat Jezus - die God met ons is - de hemel voor ons geopend heeft. We hoeven onze problemen niet in ons eentje op te lossen. Ons leven is veel meer dan alleen maar onze uiterste best doen en hopen op betere tijden. We hebben toegang tot de genade en troost, de kracht en de wijsheid van God zelf!

Het kan dus zijn dat u een zwaar en moeilijk leven hebt. Stel uw hart ervoor open dat deze waarheden u troost schenken. Niets kon Jezus er tweeduizend jaar geleden van weerhouden om naar de aarde toe te komen, en ook op dit moment zal niets Hem ervan weerhouden om naar ons toe te komen om voor ons de hemel op aarde te brengen. Niets kan Jezus er op dit moment van weerhouden in ons hart te komen en ons te troosten met zijn liefde.

Gebed

Heer, ik heb uw troost nodig. Vervul me met uw blijdschap en vrede. Leer me hoe ik mijn hart voor U kan openen. Jezus, ik houd van U! Amen.

 

Bron: het Woord onder ons,
uitgegeven door Stichting KCV, Helmond